حس شیرین

یکی از لذت بخش ترین حس ها خوردن کاهو سکنجبین همراه با عطر دل  انگیز بارررروووونه که این حس طراوت و شادابی چندین برابر میکنه.

در بی کرانه زندگی دو چیز افسونم کرد:

آبی اسمان که می ببینم و می دانم نیست

و خدایی که نمی بینم و می دانم هست.
نویسندگان